Kwaliteit, Privacy, en Klachten en Meldcode HuiselijkGeweld


Waarborgen Kwaliteit


Ik ben Registertherapeut BCZ®. Dat betekent dat ik een erkenning heb als beroepsbeoefenaar van complementaire zorg door koepelorganisatie RBCZ. Ik heb daarnaast een praktijklicentie van de Vereniging voor integrale Vitaliteitskunde (VIV). Hiermee verplicht ik mij er, als professioneel therapeut toe volgens een bepaalde beroepscode te werken en er voor zorg te dragen dat ik mijzelf jaarlijks voldoende bijschool. Verder ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor coaches, NOBCO. En tot slot ben ik opgenomen in het overzicht van ACT-coaches, (act-coaches.nl) en daarmee erkend als gekwalificeerd ACT-begeleider en groepstrainer. Om de kwaliteit van de samenwerking met cliënten te waarborgen maak ik afspraken over behandeling, tarieven, privacy en klachten. Deze afspraken leggen we vast d.m.v. een Informed Consent Verklaring.


Privacy verklaring


Privacy tijdens de behandeling en betreffende het dossier


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Het dossier bevat je gevens uit de intake, het behandelplan, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken of tests en behandelingen. Ik hou er de voortgang van je proces in bij en bewaar de door ons samen, tijdes de sessies, gemaakte documenten.


Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:


 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens


 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens


 • ik verplicht ben te melden wanneer er onverhoopt toch persoonlijke informatie gelekt is. Dat gaat via het MIP-systeem van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde. Bovendien wordt je door mij persoonlijk van dit incident op de hoogte gesteld.


Als je behandelende therapeut heb ik, naast jouzelf, als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Je kunt ten alle tijden inzage in het dossier krijgen.


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:


 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Wanneer het belangrijk is om informatie met een andere behandelaar te delen wordt dit persoonlijk met jou besproken en maak ik van jouw toestemming een aantekening in het dossier. Je vult daar een speciaal toestemmingsformulier in.


 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook hiertoe worden afspraken met je gemaakt waarvan een expliciete aantekening in het dossier komt te staan.


 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.


 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen. De meeste zorgverzekeraars vragen om een geboortedatum op de factuur.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen, door middel van een formulier.


Het bewaren van je dossier


De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Hiertoe worden je gegevens digitaal opgeslagen in een digitaal cliëntenportaal. Het papieren dossier wordt na het afronden van je traject en het digitaal archiveren, vernietigd.


Het versturen van gegevens

Voor het digitaal versturen van gegevens wordt gebruik gemaakt van ZIVVER al een beveiligde omgeving.Privacy en de website

Voor het waarborgen van uw privacy met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u eventueel via het contactformulier op de website www.branchnbloom.nl heeft kenbaar gemaakt is een verwerkersovereenkomst met de profider gesloten. Het betreft Hostnet BV vertegenwoordigd door dhr D. Dijkstra. In deze overeenkomst is neergelegd dat er door Hostnet BV geen gebruik gemaakt kan worden van uw gegevens voor eigen doeleinden. 


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden bij je zorgverzekeraar. Je vindt op de factuur de volgende gegevens


 • je naam, adres en woonplaats


 • je geboortedatum en de datum van de behandeling


 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling


 • natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult'


 • de kosten van het consultKlachtenreglement


Het klachtenregelment van Branch ’n BlooM coaching & therapie is gebaseerd op de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).


Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.


De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.


Binnen deze wet is sprake van een viertal te onderscheiden stappen:


 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
 2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Een conactpersoon klachtenbehandeling kan u bijstaan de gesprekken met de zorgverlener
 3. Mocht ook dit onvoldoende resultaat brengen dan kan de contactpersoon zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan. Op deze site vind je ook mijn registratie bij de geschillencommissie van WKKGZ leden-Camcoop
 4. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Je kunt alle stappen nalezen op de site van Camcoop/klachtenregelingen


Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.


Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.
Meldcode Huiselijk Geweld


Huiselijk geweld is van alle tijden. In deze periode zijn we vaker thuis. Veel mensen maken zich zorgen en gezinsleden brengen meer tijd met elkaar door. In sommige situaties lopen de spanningen thuis op, waardoor huiselijk geweld kan toenemen.

Weet dat je in mijn praktijk altijd terecht kunt voor advies, hulp of om je verhaal kwijt te kunnen. We kijken samen welke hulp er voor jou het beste is, hiervoor hanteren we de meldcode en signaalkaart. Het is onze professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Dit alles om jou de beste hulp te bieden die op dit moment het beste bij je past.